Program nauczania
wtorek, 07 lipca 2015 11:44

Zakres programu nauczania odpowiada wymaganiom egzaminu certyfikacyjnego CCNA Composite Certification Exam na podstawowy stopień w systemie certyfikatów zawodowych Cisco – CCNA (Cisco Certified Network Associate). Egzamin ten jest równoważny zestawowi dwóch kolejnych egzaminów: CCENT (ICND1) i CCNA Routing and Switching (ICND2). Wraz z okresowymi zmianami i rozszerzaniem wymagań dotyczących certyfikatu CCNA program szkoleń CCNA realizowany w ramach Akademii Sieciowej Cisco jest na bieżąco aktualizowany i zmiany te są obowiązkowo wdrażane w Akademiach Cisco – obecna wersja programu jest określana nazwą CCNA Routing and Switching i oznaczona numerem 5.02.

Realizacja programu CCNA Routing and Switching jest rozłożona na cztery moduły zwane semestrami (nie należy ich mylić z semestrami akademickimi). Czas trwania semestru nie jest określony, dlatego mogą być organizowane ścieżki o różnym czasie trwania, w zależności od stopnia przygotowania kandydatów. Cały cykl szkolenia nie może być jednak realizowany w czasie krótszym niż 6 miesięcy.

Semestr pierwszy ma charakter wprowadzający i jest jedynym semestrem obejmującym głównie zajęcia teoretyczne. W przypadku semestrów od drugiego do czwartego zasadniczym elementem są już ćwiczenia laboratoryjne.

Program nie przewiduje możliwości pominięcia semestru pierwszego i zapisania się od razu na semestr drugi. Wszystkie zaliczone testy są rejestrowane na centralnym serwerze dydaktycznym Akademii Cisco i brak zaliczonego poprzedniego semestru uniemożliwia rejestrację na semestr wyższy.

Rozkład treści programowych na poszczególnych semestrach przedstawia się następująco:

CCNA R&S: Introduction to Networks

 • Znaczenie sieci we współczesnym świecie
 • Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego
 • Protokoły sieciowe i komunikacja poprzez sieć
 • Warstwa dostępu do sieci
 • Ethernet
 • Warstwa sieciowa
 • Warstwa transportowa
 • Adresacja w sieciach IPv4 i IPv6
 • Podział sieci IP na podsieci
 • Warstwa aplikacji
 • Zasady konfiguracji, zabezpieczania i weryfikacji działania małej sieci

CCNA R&S: Routing & Switching Essentials

 • Wprowadzenie do sieci przełączanych
 • Podstawowe pojęcia i konfiguracja przełączania
 • Wirtualne sieci prywatne (VLAN)
 • Podstawowe zasady routingu
 • Routing pomiędzy sieciami VLAN
 • Routing statyczny
 • Routing dynamiczny
 • OSPF jednoobszarowy
 • Listy kontroli dostępu (ACL)
 • DHCP
 • Translacja adresów sieciowych w sieciach IPv4

CCNA R&S: Scaling Networks

 • Skalowalność sieci komputerowych - wprowadzenie
 • Redundancja w sieciach LAN
 • Agregacja łączy
 • Sieci lokalne bezprzewodowe
 • OSPF jednoobszarowy - optymalizacja działania i rozwiązywanie problemów
 • OSPF wieloobszarowy
 • EIGRP
 • EIGRP - zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie obrazami i licencjami systemu IOS

CCNA R&S: Connecting Networks

 • Hierarchiczne projektowanie sieci
 • Technologie sieci WAN
 • Łącza dwupunktowe i protokół PPP
 • Frame Relay
 • Translacja adresów sieciowych w sieciach IPv4
 • Technologie szerokopasmowe
 • Wirtualne sieci prywatne (VPN)
 • Monitorowanie sieci
 • Rozwiązywanie problemów sieciowych

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 07 lipca 2015 11:44