Organizacja zajęć
wtorek, 07 lipca 2015 11:46

Zgodnie z założeniami metodyki określonej dla programu Akademii Sieciowej Cisco kurs jest realizowany w trybie stacjonarnym przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi e-learningowych i zdalnego nauczania.

Kurs CCNA składa się z czterech kolejnych modułów zwanych "semestrami" i oznaczanych od CCNA1 do CCNA4, z których każdy obejmuje 7 kolejnych zajęć. Zajęcia trwają 6 godzin lekcyjnych (4,5 h) i odbywają się raz w tygodniu. Cały kurs CCNA obejmuje więc 28 zajęć, przy czym przy ustalania harmonogramu kursu typowo pomijane są okresy dni wolnych na uczelni, ferii i wakacji.

W trakcie zajęć prowadzone są wykłady (prezentacje) oraz wykonywane ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia praktyczne stanowią najbardziej istotny element kursu CCNA i są realizowane w oparciu o określony w założeniach programu zestaw sprzętu Cisco złożony z routerów i przełączników. Ważną rolę w procesie nauczania odgrywają bardzo obszerne materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej, udostępniane online zarejestrowanym studentom Akademii Cisco. Materiały te są dostępne przez całą dobę, także z domu.

Warunkiem zaliczenia semestru (modułu) jest wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych programem oraz zdanie egzaminu praktycznego. Wiedza teoretyczna jest weryfikowana na podstawie testów przeprowadzanych przy użyciu centralnego serwera egzaminacyjnego Akademii Cisco. W trakcie semestru są zdawane testy cząstkowe, pozwalające na ocenę stopnia przyswojenia treści poszczególnych rozdziałów, na które jest podzielony program nauczania, a pod koniec semestru jest zdawany końcowy egzamin testowy obejmujący cały materiał danego semestru. Ocena końcowa z danego semestru jest średnią ważoną z ocen testów cząstkowych, egzaminu praktycznego i końcowego egzaminu testowego. Studenci, którzy spełnili wszystkie wymagania dotyczące danego semestru, otrzymują odpowiedni certyfikat wydrukowany na podstawie dokumentu w postaci elektronicznej, generowanego za pomocą serwera Akademii Cisco.

Poprawiony: wtorek, 07 lipca 2015 11:46